Karataş Köyü İmar Planı Askıda

tarafından
103
Karataş Köyü İmar Planı Askıda

Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

 T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Karar No:1513 15.11.2019
Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2019 tarihli 340 sayılı yazısı Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15.11.2019 tarihli toplantısında okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı ve çevresinde, gerekli kurum görüş ve izinleri alınmış bulunan yaklaşık 773 hektarlık alan ilişkin yürürlükte bulunan üst ölçek Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planı doğrultusunda Başkanlığımızca 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi hazırlanmış olup söz konusu alana dair yapılan incelemede;
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 02.01.2013 tarih 94695246/43 sayılı ve 04.06.2018 tarih E.1689691 sayılı yazıları ile izinlendirilmiş bulunan alanlar ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 22.06.1992 tarih 210 sayılı kararı ile onaylı “1/5000 ölçekli İmrahor Vadisi Rekreasyon Alanı Nazım İmar Planı” kapsamında “Yol” olarak planlanmış Çevreyolu kenarındaki bir kısım kadastro parselleri kapsayan planlama alanın yaklaşık 773 hektar yüzölçümünde olduğu,
Alanın çoğunluğunun özel mülkiyete kayıtlı olduğu, yanı sıra Hazine arazileri, Tescil harici alanlar ve mera parsellerinin de bulunduğu,
Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 12.05.2017 tarih 1002 sayılı kararı ile onaylanan “1/100.000 ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı” kapsamında Karataş Mahallesi Çevre Yolu güneyinde kalan kısmının tamamının (yaklaşık 1919 Hektar) “Kentsel Gelişme (Yerleşme) Alanı” olarak ayrıldığı,
Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 21.11.2018 tarih 1829 sayılı kararı ile onaylı “Güneydoğu Ankara Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı” kapsamında da söz konusu bölgenin brüt orta yoğunlukta (121-250 kişi/hektar) “Gelişine Konut Alanı” olarak belirlendiği,
Bu çerçevede planların kademeli birlikteliği ilkesi gereği alt ölçek plan çalışmalarının zaruri hale geldiği ve Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı teklifi kapsamında;
Üst ölçek plan hükümlerine uygun olacak şekilde (brüt 121-250 kişi/hektar) orta yoğunlukta Konut, Konut+Ticaret, Ticaret, Park-Rekreasyon, İbadet, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Tesisi, Sağlık ve Belediye Hizmet (İtfaiye Eğitim Alanı) gibi alan kullanım kararlarının ve gerekli plan notlarının belirlendiği,
Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planının “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
Fatih ÜNAL

Meclis 1. Başkan V.

Tuğba AYDOS
Divan Katibi
Cafer Tayyar ALTUĞ
Divan Katibi
Karar Dosyası: TIKLA