Elmadağ Kayak Merkezine ait itirazların kararı

tarafından
115
Elmadağ Kayak Merkezine ait itirazların kararı

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:104                                                                                                               12.01.2018

K A R A R

Çankaya İlçesi Yakupabdal Mahallesi Elmadağ kayak merkezi ve civarı 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 1210 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2018 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1660 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Yakupabdal Mahallesi, “Elmadağ Kayak Merkezi” ne ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar, 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine ilan-askı süresi içinde itiraz edildiği,

Yasal askı sürecinde verilen 8 adet itiraz dilekçeleri ile;

-Cengiz Bolat’a vekaleten Muhammed Bas: plan sınırı içerisindeki 2 ada 1 parselin meri imar planında E:0.50 iken E.0,20 olarak onaylandığı, ayrıca parsel üzerinden yol geçirildiği için parsel bütünlüğünün bozulduğu belirtilerek E:1.20 talep edildiği,

-Ayşe Ergin: 598 parselin üzerinde konteyner ev vb. olduğundan bahisle plan kapsamında yerinin değiştirilmemesinin istenildiği,

-Hamide Bilgin: 598 ve 605 parselin “kayak alanı” sınırları içinde kaldığı ancak kayağa elverişli bir yer olmadığından bahisle anılan parsellerin kullanım amacının değiştirilmesinin talep edildiği,

-Ali Yiğit: 604 parselde İmar planı yapılmamasının istenildiği,

-İbrahim Ünal ve arkadaşları: 731 parselin bir kısmının imar planı içinde kaldığı belirtilerek tamamının alınmasının talep edildiği.

-Osman Öztürk:595 nolu parselin villa yada konut alanı olarak değiştirilmesinin istenildiği,

-Arif Umur: Planlama alanında daha fazla otopark alanına gereksinim duyulduğu, bazı yolların ulaşımda aksaklıklara sebep olacağı. E:0,50 olması ve minimum parsel büyüklüğünün 1000-2000 m2 olması vb. talep edildiği,

-Işın Baççıl: Arif Umura ait itiraz dilekçesindeki taleplerin yinelendiği,

Yapılan değerlendirmede;

Muhammed Bas, Arif Umur ve Işın Baççıl’ın itirazları ile ilgili olarak; Meri imar planlarına bakıldığında plan bütününde Turizm Alanlarının E:0,20 ‘den E:0,50 ‘ye çıkarılmasının ve minimum parsel büyüklüğünün de 5000 m2’ den 4500 m2’ye düşürülmesinin, yolların genelinde yeni bir düzenleme yapılmasının ve otopark alanlarının arttırılmasının da mağduriyet oluşmaması için uygun olduğu,

Ayşe Ergin, Hamide Bilgin, Ali Yiğit ve Osman Öztürk’ün itirazları ile ilgili olarak; 598, 605, 604 ve 595 nolu parsellerin zaten Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 03.01.1985 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında “mevcut kayak alanı” içinde kaldığı, dolayısı ile bu itirazların uygun olmadığı,

İbrahim Ünal’ın itirazı ile ilgili olarak; plan dışında kalan parsellerin kurum görüşleri olmadığı için plan sınırlarına dahil edilemeyeceğinden uygun olmadığı,

Ana kayak alanı hariç diğer 4 adet kayak alanının Turizm ve İkincil Konut alanı olarak değiştirilmesinin, plan notları ve fiziki planlarda da yukarıda bahsedilen hususlarda dikkate alınarak genel güncelleme yapılmasının ve Dairemizce yeniden hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar, 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hakkında şehircilik ilke ve esasları, kamu yararı gözetilerek Belediyemiz Meclisince bir karar alınması gerekliği görüş ve kanaatine varıldığı,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/25000 NİP, 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerine yapılan itirazların “Kısmen Kabulü” ile yeniden güncellenen fiziki düzeltmelerin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Nail ÇİMEN                                      Hamdi KESGİN                                Ahmet ÖZTÜRK

Meclis 2.Başkan V.                              Divan Katibi                                        Divan Katibi